Câu Hỏi Thường Gặp

Karaokyo là một từ ghép giữa các từ karaoke Nhật (カラオケ, dàn trống) và kyo (京, thủ đô).
Một tài liệu lời hát là một tập tin XML bao gồm một vài thẻ khác nhau:
 <song>
 	<title>Tiêu Đề Bài Hát</title>
 	<artist>Ca Sĩ Bài Hát</artist>
 	<lyrics>
 		<line start='12' end='15'>Lời hát thông thường</line>
 		<line start='12' end='15'>
 			<highlight start='12.5' end='14.5'>Nổi bật lời hát</highlight>
 		</line>
 	</lyrics>
 </song> 
Các startend các thuộc tính:
  • Đối với một line yếu tố, xác định khi nào sẽ xuất hiện và biến mất
  • Đối với một highlight yếu tố, xác định khi nào sẽ bắt đầu và ngừng nhấn mạnh, xác định hiệu quả tốc độ nổi bật
  • Ví dụ về các mã thời gian:
    • 3 - 3 giây
    • 3.33 - 3 và 1/3 giây
    • 3:33.33 - 3 phút, 33 và 1/3 giây
Nếu dòng của bạn đọc từ phải sang trái, thêm rtl để class thuộc tính:
 <line start='10' end='20' class='rtl'>
 	<highlight start='12.5' end='14.5'>RTL lời hát</highlight>
 </line>