Tiêu Đề:
Problem
Ca Sĩ:
Ariana Grande
Người Tải Lên:
tachyonflux
Đánh Giá Trung Bình:
0.0
Miêu Tả:
Hoạt động:
Tải Về
Nội Dung:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<song>
 <title>Problem</title>
 <artist>Ariana Grande ft. Iggy Azalea</artist>
 <lyrics>
  <line start="1.0" end="3.5">
   <highlight start="1.0" end="3.0">•••</highlight>
   <highlight start="3.0" end="3.5">Uh huh</highlight>
  </line>
  <line start="5.4" end="6.25">
   <highlight start="5.4" end="6.25">It&apos;s Iggy Iggs</highlight>
  </line>
  <line start="7.15" end="9.36">
   <highlight start="7.15" end="9.36">I got one more problem with you girl</highlight>
  </line>
  <line start="7.15" end="10.95">
   <highlight start="8.5" end="10.95">One less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="11" end="12.7">
   <highlight start="11" end="12.7">Hey baby even though I hate ya</highlight>
  </line>
  <line start="12.75" end="14">
   <highlight start="12.75" end="14">I wanna love ya</highlight>
  </line>
  <line start="14.05" end="15.65">
   <highlight start="14.05" end="15">I want you</highlight>
   <highlight start="15" end="15.65"> ooh ooh</highlight>
  </line>
  <line start="15.75" end="17.425">
   <highlight start="15.75" end="17.425">And even though I can&apos;t forgive ya</highlight>
  </line>
  <line start="17.5" end="18.615">
   <highlight start="17.5" end="18.615">I really want ta</highlight>
  </line>
  <line start="18.7" end="20.1">
   <highlight start="18.7" end="20.1">I want you ooh ooh</highlight>
  </line>
  <line start="20.188" end="22.386">
   <highlight start="20.188" end="22.386">Tell me, tell me baby</highlight>
  </line>
  <line start="22.8" end="24.83">
   <highlight start="22.8" end="24.83">Why can&apos;t you leave me?</highlight>
  </line>
  <line start="24.9" end="26.82">
   <highlight start="24.9" end="26.82">Cause even though I shouldn&apos;t want it</highlight>
  </line>
  <line start="26.9" end="27.83">
   <highlight start="26.9" end="27.83">I gotta have it</highlight>
  </line>
  <line start="27.91" end="29.525">
   <highlight start="27.91" end="29.525">I want you ooh ooh</highlight>
  </line>
  <line start="29.6" end="31.26">
   <highlight start="29.6" end="31.26">Head in the clouds</highlight>
  </line>
  <line start="31.26" end="34.265">
   <highlight start="31.26" end="34.265">Got no weight on my shoulder</highlight>
  </line>
  <line start="34.34" end="36.24">
   <highlight start="34.34" end="36.24">I should be wiser</highlight>
  </line>
  <line start="36.3" end="39">
   <highlight start="36.3" end="39">And realize that I&apos;ve got</highlight>
  </line>
  <line start="39.08" end="40.7">
   <highlight start="39.08" end="40.7">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="40.777" end="43">
   <highlight start="40.777" end="43">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="43" end="45.2">
   <highlight start="43" end="45.2">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="45.5" end="48.2">
   <highlight start="45.5" end="48.2">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="48.26" end="50.05">
   <highlight start="48.26" end="50.05">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="50.06" end="52.23">
   <highlight start="50.06" end="52.23">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="52.55" end="54.7">
   <highlight start="52.55" end="54.7">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="54.8" end="57.55">
   <highlight start="54.8" end="57.55">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="1:02.4" end="1:04">
   <highlight start="1:02.4" end="1:04">I know you&apos;re never gonna wake up</highlight>
  </line>
  <line start="1:04.1" end="1:05.3">
   <highlight start="1:04.1" end="1:05.3">I gotta give up</highlight>
  </line>
  <line start="1:05.3" end="1:06.7">
   <highlight start="1:05.3" end="1:06.7">But it&apos;s you ooh ooh</highlight>
  </line>
  <line start="1:07.1" end="1:08.7">
   <highlight start="1:07.1" end="1:08.7">I know I shouldn&apos;t ever call back</highlight>
  </line>
  <line start="1:08.74" end="1:09.85">
   <highlight start="1:08.74" end="1:09.85">Or let you come back</highlight>
  </line>
  <line start="1:10" end="1:11.2">
   <highlight start="1:10" end="1:11.2">But it&apos;s you ooh ooh</highlight>
  </line>
  <line start="1:11.44" end="1:13.6">
   <highlight start="1:11.44" end="1:13.6">Every time you touch me</highlight>
  </line>
  <line start="1:14" end="1:16">
   <highlight start="1:14" end="1:16">And say you love me</highlight>
  </line>
  <line start="1:16.3" end="1:18">
   <highlight start="1:16.3" end="1:18">I get a little bit breathless</highlight>
  </line>
  <line start="1:18.1" end="1:19.2">
   <highlight start="1:18.1" end="1:19.2">I shouldn&apos;t want it</highlight>
  </line>
  <line start="1:19.2" end="1:20.727">
   <highlight start="1:19.2" end="1:20.727">But it&apos;s you ooh ooh</highlight>
  </line>
  <line start="1:20.9" end="1:22.5">
   <highlight start="1:20.9" end="1:22.5">Head in the clouds</highlight>
  </line>
  <line start="1:22.55" end="1:25.5">
   <highlight start="1:22.55" end="1:25.5">Got no weight on my shoulder</highlight>
  </line>
  <line start="1:25.5" end="1:27.4">
   <highlight start="1:25.5" end="1:27.4">I should be wiser</highlight>
  </line>
  <line start="1:27.55" end="1:30">
   <highlight start="1:27.55" end="1:30">And realize that I&apos;ve got</highlight>
  </line>
  <line start="1:30.22" end="1:31.9">
   <highlight start="1:30.22" end="1:31.9">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="1:32" end="1:34.2">
   <highlight start="1:32" end="1:34.2">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="1:34.5" end="1:36.5">
   <highlight start="1:34.5" end="1:36.5">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="1:36.75" end="1:39.5">
   <highlight start="1:36.75" end="1:39.5">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="1:39.5" end="1:41">
   <highlight start="1:39.5" end="1:41">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="1:41.3" end="1:43.5">
   <highlight start="1:41.3" end="1:43.5">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="1:43.8" end="1:46">
   <highlight start="1:43.8" end="1:46">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="1:46" end="1:48.75">
   <highlight start="1:46" end="1:48.75">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="1:50.15" end="1:51.22">
   <highlight start="1:50.15" end="1:51.22">It&apos;s Iggy Iggs</highlight>
  </line>
  <line start="1:52" end="1:52.5">
   <highlight start="1:52" end="1:52.5">Uh</highlight>
  </line>
  <line start="1:52.6" end="1:53.4">
   <highlight start="1:52.6" end="1:53.4">What you got</highlight>
  </line>
  <line start="1:53.5" end="1:54.4">
   <highlight start="1:53.5" end="1:54.4">Smart money bettin&apos;</highlight>
  </line>
  <line start="1:54.4" end="1:55.83">
   <highlight start="1:54.5" end="1:55.83">I&apos;ll be better off without you</highlight>
  </line>
  <line start="1:56" end="1:58">
   <highlight start="1:56" end="1:58">In no time I&apos;ll be forgettin&apos; all about you</highlight>
  </line>
  <line start="1:58" end="1:59.1">
   <highlight start="1:58" end="1:59.1">You saying that you know</highlight>
  </line>
  <line start="1:59" end="2:00.3">
   <highlight start="1:59" end="2:00.3">But I really really doubt you</highlight>
  </line>
  <line start="2:00.3" end="2:01.5">
   <highlight start="2:00.3" end="2:01.5">Understand my life is easy</highlight>
  </line>
  <line start="2:01.6" end="2:02.8">
   <highlight start="2:01.6" end="2:02.8">When I ain&apos;t around you</highlight>
  </line>
  <line start="2:03.15" end="2:04.8">
   <highlight start="2:03.15" end="2:04.8">Iggy, Iggy, too biggie to be here stressin&apos;</highlight>
  </line>
  <line start="2:05" end="2:07.2">
   <highlight start="2:05" end="2:07.2">I&apos;m thinkin&apos; I love the thought of you more than I love your presence</highlight>
  </line>
  <line start="2:07.4" end="2:09.5">
   <highlight start="2:07.4" end="2:09.5">And the best thing now is probably for you to exit</highlight>
  </line>
  <line start="2:09.5" end="2:10.6">
   <highlight start="2:09.5" end="2:10.6">I let you go, let you back</highlight>
  </line>
  <line start="2:10.69" end="2:12">
   <highlight start="2:10.69" end="2:12">I finally learned my lesson</highlight>
  </line>
  <line start="2:12" end="2:12.75">
   <highlight start="2:12" end="2:12.75">No half-stepping</highlight>
  </line>
  <line start="2:12.85" end="2:14">
   <highlight start="2:12.85" end="2:14">Either you want it or you just playin&apos;</highlight>
  </line>
  <line start="2:14.2" end="2:15.5">
   <highlight start="2:14.2" end="2:15.5">I&apos;m listening to you knowin&apos;</highlight>
  </line>
  <line start="2:15.5" end="2:16.6">
   <highlight start="2:15.5" end="2:16.6">I can&apos;t believe what you&apos;re sayin&apos;</highlight>
  </line>
  <line start="2:16.6" end="2:17.85">
   <highlight start="2:16.6" end="2:17.85">There&apos;s a million you&apos;s baby boo</highlight>
  </line>
  <line start="2:17.85" end="2:18.75">
   <highlight start="2:17.85" end="2:18.75">So don&apos;t be dumb</highlight>
  </line>
  <line start="2:18.75" end="2:20">
   <highlight start="2:18.75" end="2:20">I got 99 problems</highlight>
  </line>
  <line start="2:20" end="2:20.8">
   <highlight start="2:20" end="2:20.8">But you won&apos;t be one</highlight>
  </line>
  <line start="2:20.9" end="2:21.75">
   <highlight start="2:20.9" end="2:21.75">Like what</highlight>
  </line>
  <line start="2:23.815" end="2:26">
   <highlight start="2:23.815" end="2:26">One less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="2:28.55" end="2:30.45">
   <highlight start="2:28.55" end="2:30.45">One less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="2:30.9" end="2:32.2">
   <highlight start="2:30.9" end="2:32.2">Head in the clouds</highlight>
  </line>
  <line start="2:32.6" end="2:35">
   <highlight start="2:32.6" end="2:35">Got no weight on my shoulder</highlight>
  </line>
  <line start="2:35.5" end="2:37.1">
   <highlight start="2:35.5" end="2:37.1">I should be wiser</highlight>
  </line>
  <line start="2:37.5" end="2:40">
   <highlight start="2:37.5" end="2:40">And realize that I&apos;ve got</highlight>
  </line>
  <line start="2:42.65" end="2:44">
   <highlight start="2:42.65" end="2:44">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="2:44.3" end="2:46.2">
   <highlight start="2:44.3" end="2:46.2">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="2:46.7" end="2:48.5">
   <highlight start="2:46.7" end="2:48.5">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="2:49" end="2:51.35">
   <highlight start="2:49" end="2:51.35">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="2:51.9" end="2:53.2">
   <highlight start="2:51.9" end="2:53.2">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="2:53.7" end="2:55.58">
   <highlight start="2:53.7" end="2:55.58">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="2:55.9" end="2:57.85">
   <highlight start="2:55.9" end="2:57.85">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="2:58.3" end="3:00.9">
   <highlight start="2:58.3" end="3:00.9">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
  <line start="3:01" end="3:02.6">
   <highlight start="3:01" end="3:02.6">One less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="3:02.85" end="3:05">
   <highlight start="3:02.85" end="3:05">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="3:05.3" end="3:07.35">
   <highlight start="3:05.3" end="3:07.35">I got one less problem without ya</highlight>
  </line>
  <line start="3:07.65" end="3:10.25">
   <highlight start="3:07.65" end="3:10.25">I got one less, one less problem</highlight>
  </line>
 </lyrics>
</song>