Điều Khoản Dịch Vụ

Các điều khoản dịch vụ có nguồn gốc từ WordPress.com. Nó được cấp phép theo Creative Commons Sharealike.

Điều Khoản Dịch Vụ:

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả các sử dụng trang web karaokyo.com và tất cả nội dung, dịch vụ và các sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua các Trang Web. Trang Web được sở hữu và điều hành bởi Karaokyo, Inc. (“Karaokyo”). Trang Web được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây và tất cả các quy tắc điều hành khác, chính sách (bao gồm, nhưng không giới hạn, chính sách riêng tư của Karaokyo) và các thủ tục có thể được công bố trong từng thời kỳ bởi Karaokyo trên trang web này (gọi chung là “Thỏa Thuận”).

Xin vui lòng đọc bản Thỏa Thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web. Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý các điều khoản và điều kiện ràng buộc của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn có thể không được quyền truy cập vào Trang Web hay sử dụng bất kỳ dịch vụ. Nếu chấp nhận những điều khoản và điều kiện được sự phục vụ bởi Karaokyo, sự chấp nhận chỉ rõ ràng giới hạn với những điều khoản này. Trang Web chỉ dành cho những cá nhân có ít nhất là 13 tuổi.

 1. Trương Mục và Trang Web Karaokyo.com Của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của trương mục bạn, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong trương mục này. Bạn không phải mô tả hoặc chỉ định từ khóa vào trương mục của bạn một cách sai lạc hoặc trái pháp, bao gồm một cách có dự định kinh doanh vào tên hoặc danh tiếng của người khác, và Karaokyo có thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ loại người hoặc từ khóa mà họ cho rằng không thích hợp hay không hợp pháp, hay nói cách khác có khả năng gây trách nhiệm cho Karaokyo. Bạn phải thông báo ngay lập tức với Karaokyo bất kỳ sử dụng trái phép trương mục của bạn, hoặc bất kỳ vi phạm khác về an ninh. Karaokyo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hay thiếu sót của Bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào xảy ra như là kết quả của hành vi hay thiếu sót như vậy.
 2. Trách Nhiệm của Người Đóng Góp. Nếu bạn gửi tài liệu, công bố liên kết, hay nói cách khác (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba để thực hiện) các tài liệu có sẵn bằng các phương tiện của các Trang Web (bất kỳ tài liệu như vậy, được gọi “Nội Dung”), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm những nội dung, và bất kỳ hư hại gây ra, bởi Nội Dung đó. Đó là trường hợp bất kể Nội Dung trong câu hỏi cấu thành văn bản, hình ảnh, một tập tin âm thanh, hoặc phần mềm máy tính. Bằng cách làm cho Nội Dung có sẵn, bạn đại diện và đảm bảo rằng:
  • các downloading, sao chép và sử dụng các Nội Dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại quyền, của bất kỳ bên thứ ba;
  • nếu chủ của bạn có quyền sở hữu trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn có thể (i) nhận được sự cho phép của chủ bạn để gửi hoặc cung cấp nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phần mềm, hoặc (ii) bảo đảm từ người chủ của bạn từ bỏ tất cả các quyền hoặc Nội Dung;
  • bạn đã tuân thủ đầy đủ các giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội Dung, và đã làm tất cả mọi thứ cần thiết để vượt qua để người dùng có bất kỳ điều khoản yêu cầu;
  • Nội Dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ virus, worm, malware, trojan hoặc các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;t;
  • Nội Dung không phải là thư rác, không phải là máy móc hoặc ngẫu nhiên tạo ra, và không chứa phi đạo đức hoặc nội dung thương mại không mong muốn được thiết kế để thu hút lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng cường các công cụ tìm kiếm trang web của bên thứ ba, hoặc tiếp tục hành vi trái pháp luật (như lừa đảo) hoặc gây nhầm lẫn cho người nhận về nguồn gốc của vật chất (chẳng hạn như giả mạo);
  • Nội Dung không phải là khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa, kích động bạo lực, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công bố của bất kỳ bên thứ ba; và
  • trương mục của bạn không được trình bày làm rối trí người đọc nghĩ rằng bạn là người hoặc công ty khác.

  Đưa Nội Dung lên trang web của Karaokyo, bạn bằng lòng ủy quyền với Karaokyo một toàn cầu, miễn phí bản quyền, và giấy phép không độc quyền để tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh và công bố Nội Dung. Giấy phép này cho phép Karaokyo công khai nội dung cho các bên thứ ba được lựa chọn bởi Karaokyo để các bên thứ ba có thể phân tích và phân phối (nhưng không công khai hiển thị) nội dung của bạn thông qua dịch vụ của họ.

  Nếu bạn xoá Nội Dung, Karaokyo sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để loại bỏ nó từ các Trang Web, nhưng bạn công nhận rằng bộ nhớ đệm hoặc tài liệu tham chiếu đến các Nội Dung có thể không chăm dứt ngay lập tức.

  Không hạn chế của tuyên bố này hoặc bảo đảm làm điều kiện tiên quyết, Karaokyo có quyền (mặc dù không phải là nghĩa vụ), tuỳ ý (i) từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ nội dung, theo ý kiến hợp lý của Karaokyo, vi phạm bất kỳ chính sách hoặc bằng mọi cách có hại đến Karaokyo, hoặc (ii) chấm dứt hoặc từ chối truy cập và sử dụng Trang Web cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vì lý do nào, Karaokyo sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất cứ số tiền trả trước đó.

 3. Trách Nhiệm Liên Quan của Người Truy Cập. Karaokyo không có và không thể xem xét lại, tất cả các tài liệu đưa lên Trang Web, bao gồm cả phần mềm của máy tính, do đó không chịu trách nhiệm cho nội dung, sử dụng hoặc tác dụng của các tài liệu đó. Điều hành các Trang Web, Karaokyo không đảm bảo cho việc phát hành các thông tin, hoặc tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hay không có hại. Bạn chịu trách nhiệm cho việc đề phòng khi cần thiết, để bảo vệ mình và các hệ thống máy tính của bạn khỏi virus, worm, Trojan horses, và nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Trang Web có thể chứa nội dung công kích, gây khó chịu, hoặc không đứng đắn, cũng như nội dung có lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và các lỗi khác. Các Trang Web có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thông tin độc quyền khác của các bên thứ ba, hoặc tải về, sao chép hoặc sử dụng các bộ phận này chịu điều khoản và điều kiện bổ sung, nói hay chưa nói ra. Karaokyo từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh hoặc từ bất kỳ việc tải, và những nội dung đăng tải từ sự sử dụng bởi khách truy cập của Trang Web.
 4. Nội Dung Đăng trên Trang Web Khác Chúng tôi không có, và không thể xem xét lại tất cả các tài liệu, bao gồm cả phần mềm của máy tính, thông qua Karaokyo.com liên kết đến các trang web, và liên kết đến Karaokyo.com. Chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát những trang web, và không chịu trách nhiệm về nội dung của họ hoặc sử dụng. Bằng cách liên kết đến một trang web, Karaokyo không đại diện hoặc ủng hộ trang web đó. Bạn chịu trách nhiệm cho việc đề phòng khi cần thiết để bảo vệ mình và các hệ thống máy tính của bạn khỏi viruses, worms, Trojan horses, và nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Karaokyo từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do việc sử dụng non-Karaokyo trang web của bạn.
 5. Vi Phạm Bản Quyền và Chính Sách DMCA. Như Karaokyo yêu cầu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, đồng thời cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết với Karaokyo.com vi phạm bản quyền của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn thông báo Karaokyo theo Chính Sách Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ (tất DMCA) của Karaokyo. Karaokyo sẽ đáp ứng tất cả các thông báo, bao gồm theo yêu cầu hoặc thích hợp bằng cách loại bỏ các tài liệu vi phạm hoặc xóa bỏ tất cả các liên kết đến các tài liệu vi phạm. Karaokyo sẽ chấm dứt sự truy cập của khách truy cập tiếp cận và sử dụng các Trang Web nếu, dưới trường hợp khách truy cập được xác định là vi phạm liên tục bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Karaokyo hoặc những người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Karaokyo sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất cứ khoản tiền trả trước cho Karaokyo.
 6. Sở Hữu Trí Tuệ. Thỏa Thuận này không chuyển từ Karaokyo cho bạn bất kỳ Karaokyo hoặc sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, tất cả quyền lợi, quyền số hữu và lợi ích sẽ vẫn (giữa các bên) chỉ dành toàn quyền cho Karaokyo. Karaokyo và biểu tượng Karaokyo.com, và tất cả các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng trong kết nối với các Trang Web là các thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Karaokyo hoặc người ủy quyền của Karaokyo. Các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng trong kết nối với trang Web có thể là thương hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang Web không cho bạn quyền hoặc giấy phép để tái tạo hoặc nếu không sử dụng bất kỳ Karaokyo hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba.
 7. Thay Đổi. Chúng tôi liên tục cập nhật các dịch vụ, và có nghĩa là đôi khi chúng ta phải thay đổi dịch vụ của chúng tôi theo các điều khoản pháp lý. Nếu chúng ta thực hiện thay đổi đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách gửi cho bạn một email hoặc thông tin liên lạc khác trước khi các thay đổi có hiệu lực. Thông báo sẽ chỉ định một thời hạn hợp lý sau đó các Điều Khoản mới sẽ có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng Karaokyo.com trong thời hạn thông báo được chỉ định. Tiếp tục sử dụng Karaokyo.com sẽ phải chấp nhận những Điều Khoản mới. Tuy nhiên, mọi tranh chấp xảy ra trước khi các thay đổi sẽ được điều chỉnh bởi Điều Khoản (bao gồm các điều khoản trọng tài ràng buộc cá nhân) đã đặt khi xảy ra tranh chấp.
 8. Chấm Dứt. Karaokyo có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn cho tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa Thuận hoặc trương mục Karaokyo.com của bạn (nếu có), bạn chỉ cần ngưng sử dụng Trang Web. Thỏa Thuận này bởi bản chất của chúng những quy định tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt hợp đồng, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, từ chối đảm bảo, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.
 9. Từ Chối các Bảo Đảm. Trang Web được cung cấp “như là”. Karaokyo và các nhà cung cấp và người Ủy quyền từ chối tất cả mọi bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Karaokyo, nhà cung cấp và người ủy quyền, Không đảm bảo rằng trang web này được duy trì mà không có lỗi hoặc không bị gián đoạn truy cập. Bạn hiểu rằng bạn tải về, được nội dung hoặc dịch vụ, Trang Web theo quyết định và rủi ro của bạn.
 10. Giới Hạn Trách Nhiệm. Trong mọi trường hợp Karaokyo, các nhà cung cấp và người Ủy quyền, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đối tượng của thỏa thuận này theo hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác cho: (i) bất kỳ đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc thiệt hại gián tiếp; (ii) chi phí mua sắm cho các sản phẩm thay thế hoặc các dịch vụ; (iii) cho gián đoạn sử dụng hoặc mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu; hoặc (iv) bất kỳ một khoản vượt quá thu phí của bạn trả cho Karaokyo theo thỏa thuận này trong thời hạn mười hai (12) tháng trước vụ kiện xảy ra. Karaokyo không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại hoặc trì hoãn do các vấn đề ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều nói trên không áp dụng cho những phần bị cấm bởi luật áp dụng.
 11. Đại Diện Chung và Bảo Hành. Bạn đại diện và bảo đảm rằng (i) việc bạn sử dụng các trang web sẽ được thực hiện theo đúng các Chính Sách Bảo Mật Karaokyo, Thoả thuận này và tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm không giới hạn bất kỳ luật hoặc các quy định trong cả nước, tiểu bang, thành phố hoặc khu vực chính phủ khác của bạn, về hành vi trực tuyến và nội dung chấp nhận được, và bao gồm tất cả các luật áp dụng liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia bạn cư trú) và (ii) việc bạn sử dụng các Trang Web sẽ không vi phạm chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba.
 12. Bồi Thường. Bạn đồng ý bồi thường và giữ không nguy hại Karaokyo, các nhà cung cấp và người ủy quyền, và các giám đốc, nhân viên quản lý, nhân viên và các đại lý bù đắp cho họ không bị thiệt hại, bao gồm chi phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn để vi phạm Thoả Thuận này.
 13. Thông Dịch. Điều Khoản Dịch Vụ ban đầu được viết bằng tiếng Anh (Mỹ). Chúng tôi có thể dịch các Điều Khoản sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản dịch Điều Khoản Dịch Vụ và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
 14. Linh Tinh. Thỏa Thuận này cấu thành toàn bộ giữa Karaokyo và bạn, liên quan đến các vấn đề đề cập tại đây, và họ chỉ có thể được sửa đổi bởi sửa đổi bổ sung bằng văn bản có chữ ký của một giám đốc ủy quyền của Karaokyo, hoặc bằng việc đăng bởi Karaokyo của một phiên bản sửa đổi. Ngoại trừ trong phạm vi áp dụng pháp luật, nếu có, quy định khác, Thỏa Thuận này, bất kỳ truy cập hoặc sử dụng Trang Web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của bang Texas, Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật, và việc xảy ra liên quan đến các tranh chấp sẽ được các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Dallas County, Texas. Ngoại trừ các khiếu kiện về biện pháp ngăn chặn hoặc công bằng hoặc khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (mà có thể đưa ra bất kỳ tòa án có thẩm quyền mà không cần đăng một trái phiếu), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa Thuận này sẽ được cuối cùng giải quyết theo các Quy Tắc Trọng Tài Toàn Diện của Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định phù hợp với các quy tắc phán quyết. Các trọng tài sẽ diễn ra tại Dallas, Texas, bằng tiếng Anh và các quyết định trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án. Bên thắng trong bất kỳ hành động hoặc quá trình thực thi Thỏa Thuận này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này Không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được giải thích để phản ánh ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả. Sự từ bỏ bởi một trong hai bên của bất kỳ điều khoản hay điều kiện của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ sự vi phạm của chúng, trong bất kỳ một trường hợp, sẽ không từ bỏ thời hạn hoặc điều kiện hoặc bất kỳ vi phạm tiếp theo đó. Bạn có thể chuyển quyền của mình theo Thỏa Thuận này cho bất cứ bên nào chấp nhận, và đồng ý bị ràng buộc bởi, điều khoản và điều kiện của nó; Karaokyo có thể vô điều kiện chuyển nhượng Thỏa Thuận này. Thỏa Thuận này vững sẽ ràng buộc và bảo vệ lợi ích đối với các bên, người thừa kế và người được phép chuyển nhượng.